Ooh La La 2020

Algemene Voorwaarden Ooh La La Festival


1. Algemene bepalingen

1.Het Ooh La La Festival wordt georganiseerd door Light Spirit Evenementen en wordt gehouden op Landgoed AlGoed, Burgemeester Stroinkstraat 411, 7547 RH Enschede
E-mail: oohlalacreaties@gmail.com
Website: https://www.oohlalafestival.nl
Bank: IBAN: NL96ASNB0942907140 T.n.v. Light Spirit, Enschede
1.2. Het Ooh La La Festival heeft het doel toegankelijk te zijn voor iedereen die geraakt wil worden in zijn of haar hart, heilige huisjes in zichzelf omver te willen werpen door in contact te komen met contrasterende kunstuitingen en samen met anderen een veilige en inspirerende haven te creëren.
1.3. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Light Spirit Evenementen worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4. Onder deelnemer verstaan wij personen die een toegangskaart kopen voor het Ooh La La Festival,
1.5. Onder workshopgever / standhouder verstaan wij de personen die hun dienst op het Ooh La LA Festival aanbieden als healer, artiest, standhouder of docent.
1.6 Onder Co-Creator verstaan we deelnemers die 4 uur per dag werkzaamheden verrichten voor het Ooh La La Festival in ruil voor een gereduceerd tarief.

2. Inschrijving
2.1. Inschrijving voor deelname aan het Ooh La La Festival is alleen mogelijk door middel van inschrijven via de website https://www.oohlalafestival.nl tenzij anders is overeengekomen.
2.2. De inschrijving wordt door Light Spirit Evenementen schriftelijk of per e-mail bevestigd na betaling van de deelname kosten. Alleen als de deelnemer er om vraagt wordt een factuur verstrekt.
2.3. Met inschrijving voor het Ooh La La Festival geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
2.4. Inschrijving geschiedt voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk.

3. Annuleringvoorwaarden
3.1.
• Bij annulering vóór  7 mei 2020 wordt het volledige bedrag minus € 50 gerekend ivm met administratie kosten
• Bij annulering na  7 mei 2020 tot 1 week voor het festival is 50% van het entrée bedrag verschuldigd.
• Bij annulering binnen 1 week voor aanvang, is het gehele bedrag verschuldigd. Het staat de deelnemer vrij om in dat geval het entreebewijs door te geven of verkopen aan een andere persoon. De deelnemer laat de organisatie van het Ooh La La Festival weten wie er voor in de plaats komt.
3.2. Als het Festival op last van derden gestaakt dient te worden verleent Light Spirit Evenementen geen restitutie van inschrijfgelden.

4. Aansprakelijkheid
4.1. Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Ooh La La Festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten deelnemers, workshopgevers en vrijwilligers. De ouders van de aanwezige kinderen zijn aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hun kinderen.
4.2. Light Spirit Evenementen is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
4.3. De deelnemer en/of workshopgever is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte beschadiging aan gebouwen, tenten en apparatuur.

5. Kinderen
5.1: Tijdens het festival zijn de ouders of verzorgers ten alle tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

6 Privacy
6.1. Persoonlijke gegevens van de deelnemers en workshopgevers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Ooh La La Festival
6.2. Tijdens het festival worden foto's gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan het Ooh La La Festival geeft de deelnemer stilzwijgend te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

7. Veiligheid
7.1. Bij alle activiteiten tijdens het Ooh La La Festival staat de veiligheid en respect voor elkaar en de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer en workshopgever wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
7.2. De organisatie van het Ooh La La Festival behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
7.3. Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie. Er is een vertrouwenspersoon aanwezig.
7.4. Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.

8: Dieet, Allergiën, Medicatie, psychiatrische aandoeningen
8.1: De deelnemer dient tot uiterlijk 1 mei 2019 aan te geven of hij of zijn een allergie heeft (i.v.m. het eten) of een speciaal dieet volgt. De organistatie van het Ooh La La Festival doet haar best om de wensen m.b.t. dieet of allergie te vervullen, maar kan geen garantie geven in alle gevallen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om zijn of haar allergieën of diëten te bewaken tijdens het festival.
8.2: De deelnemer is er zelf van bewust welke activiteiten hij of zij kan volgen in samenhang met het gebruik van medicatie.
8.3 De deelnemer met een psychiatrische achtergrond is zich van bewust dat het deelnemen aan sommige workshops nadelige invloed kan hebben op de gemoedstoestand. Het advies is om eerst behandelend arts te raadplegen alvorens men zich inschrijft voor dit festival.
8.4 Light Spirit Evenementen is niet verantwoordelijk voor de gevolgen bij eventuele escalatie m.b.t. fysieke of geestelijke gezondheid.

9. Versie, Publicatie en Aanpassingen
9.1. Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.
9.2. Dit is versie: 2019
9.3. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van het Ooh La La Festival
9.4. Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers en andere publicaties zoals het internet binden het Ooh La La Festival niet. Light Spirit Evenementen behoudt zich het recht voor dergelijke data te wijzigen.